Κατάλογος ενεργών πολιτικών

Όνομα Τύπος Συγκατάθεση χρήστη
Πολιτική απορρήτου ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Πολιτική ιστοτόπου Όλοι οι χρήστες

Περίληψη

  

Πλήρης πολιτική


1. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών (διδασκόντων, εκπαιδευόμενων) πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης τυγχάνουν επεξεργασίας από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και στοιχεία επικοινωνίας 210-3898000 και kethi@kethi.gr.

2. Σκοποί της επεξεργασίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών προορίζονται για τον σκοπό παροχήςπρόσβασης των χρηστών στο διδακτικό υλικό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ασύγχρονης (ετερόχρονης) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω κατάλληλης πλατφόρμαςτηλεκπαίδευσης.

3. Νομική βάση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, απλών και ειδικών κατηγοριών, διενεργείται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

4. Κατηγορίες δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τίθενται σε επεξεργασία είναι τα ακόλουθα:Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Σκοπός

Κατηγορία Φυσικού προσώπου

Σύστημα Τηλεκπαίδευσης

Ονοματεπώνυμο,ή άλλο ελεύθερα επιλέξιμο αναγνωριστικό

Για την πιστοποίηση (σύνδεση) των χρηστών

Όλοι οι χρήστες

πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Διευθύνσεις IP, ονομασίες πεδίου των υπολογιστών και τερματικών συσκευών που χρησιμοποιεί ο χρήστης, ενδείξεις URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) των αιτούμενων πηγών, χρόνος του αιτήματος, χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την υποβολή του αιτήματος στον server, μέγεθος του ληφθέντος αρχείου, αριθμητική ένδειξη πορείας του αιτήματος από τον server (ολοκληρώθηκε, σφάλμα κ.ο.κ.), άλλες παράμετροι σχετικές με το λειτουργικό σύστημα και τις συσκευές του χρήστη, καθώς και άλλα κατά περίπτωση δεδομένα (λ.χ. δεδομένα που εισάγονται σε κανάλια συζήτησης)

Τα πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού πλατφόρμας συλλέγουν κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας τους ορισμένα προσωπικά δεδομένα, η μεταφορά των οποίων αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό λειτουργίας των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου. Ορισμένα από τα δεδομένα αυτά, αναγκαία για την πρόσβαση σε υπηρεσίες Διαδικτύου, τυγχάνουν επεξεργασίας ανωνυμοποιημένα και για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την χρήση των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης (συχνότερα προσπελάσιμο υλικό εκπαίδευσης, αριθμός επισκεπτών ανά ώρα/μέρα, γεωγραφική περιοχή χρήστη κ.λπ.), καθώς και για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Όλοι οι χρήστες

πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

1)         E-mail

2)         Τηλέφωνο

3)         Ιδιότητα

Για την ταυτοποίηση των χρηστών

Όλοι οι χρήστες

πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

1)         Μέλος από

2)         Στατιστικά

a)         Αριθμός Προβολών και διάρκεια

b)         Διάρκεια συμμετοχής

Για την ταυτοποίηση των χρηστών

Όλοι οι χρήστες

πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης  

Μηνύματα

Για την επικοινωνία των χρηστών της τάξης τηλεκπαίδευσης

Όλοι οι χρήστες

πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης  

 

Η παροχή των προσωπικών δεδομένων που χαρακτηρίζεται ως «υποχρεωτική» είναι αναγκαία για την πρόσβαση του χρήστη στην πλατφόρμα και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, ενώ σε περίπτωση άρνησης παροχής τους δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του χρήστη στην τηλεκπαίδευση. Κατά περίπτωση, μπορεί να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες που μας υποβάλλουν οικειοθελώς οι χρήστες (πχ μηνύματα, σημείωση προσωπικού γεγονότος, κ.ά.).

5. Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού.

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) αξιοποιεί τις πλέον χρήσιμες για την υλοποίηση των διαδικτυακών μαθημάτων τεχνολογίες σύγχρονης εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, οι επιλεγμένες πλατφόρμες εκπαίδευσης επιτρέπουν την πραγματοποίηση διδασκαλίας εξ αποστάσεως σε «εικονικές τάξεις», την ανάρτηση διδακτικού υλικού, τη μετάδοση και πραγματοποίηση επιγραμμικών μαθημάτων μέσω οπτικο-ακουστικής λήψης-μετάδοσης, την επανάληψη επιγραμμικών μαθημάτων μέσω βιντεοσκοπημένων διαλέξεων, την ανάθεση εργασιών, την αξιολόγηση των επιδόσεων των εκπαιδευόμενων και τη συζήτηση – διάλογο μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. Πέραν της καταλληλότητας των επιλεγμένων τεχνολογιών σε σχέση με τις γνωστικές ικανότητες των εκπαιδευόμενων, οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ενσωματώνουν και τις απαραίτητες εγγυήσεις στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ (άρθρα 5 επ.) και να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων τους.

8. Διοικητικό προσωπικό.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι επίσης προσβάσιμα από το αρμόδιο και ειδικά εκπαιδευμένο διοικητικό προσωπικό του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), που ενεργεί υπό την εποπτεία του και επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα αποκλειστικά βάσει συγκεκριμένων οδηγιών που αφορούν στην διαχείριση των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης, δεσμευόμενο για την τήρηση εμπιστευτικότητας των δεδομένων.

9. Περιορισμός του σκοπού επεξεργασίας.

Σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης των προμηθευτών - εκτελούντων την επεξεργασία για λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), αυτά περιορίζονται στο αναγκαίο για την ζητούμενη παροχή των υπηρεσιών για σκοπούς επιγραμμικής εκπαίδευσης, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία για ιδίους των προμηθευτών σκοπούς. Η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών εκ μέρους του εκάστοτε διαχειριστή πλατφόρμας ως υπευθύνου επεξεργασίας ενεργοποιεί, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις ενημέρωσης του υποκειμένου και διαφάνειας της επεξεργασίας κατ’ άρθρο 13 ΓΚΠΔ. Επιπλέον, δεν εκλαμβάνεται ως νόμιμος θεμελιωτικός λόγος επεξεργασίας η συγκατάθεση προς διαχειριστή πλατφόρμας όταν ζητείται ως προαπαιτούμενο για τη σύναψη μιας σύμβασης με εκπαιδευόμενο για την παροχή περαιτέρω επιγραμμικών υπηρεσιών προς αυτόν, μη αναγκαίων για την εκπαιδευτική διαδικασία, όταν αυτή καθεαυτή δεν απαιτεί την επεξεργασία των δεδομένων που επιχειρείται να νομιμοποιηθεί διά της συγκατάθεσης (άρθρο 7 § 4 σε συνδ. με αιτιολογική σκέψη 43 ΓΚΠΔ).

10. Νομιμότητα, ακρίβεια και διαφάνεια της επεξεργασίας.

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια της επεξεργασίας, παρέχει στους ενδιαφερόμενους (διδάσκοντες – εκπαιδευόμενοι) κάθε πληροφορία για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της επεξεργασίας, την οποία περιορίζει στην υλοποίηση της τηλεκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση (άρθρο 13 ΓΚΠΔ).

Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των διδασκόντων, που λειτουργικά είναι αναγκαία για την υλοποίηση της τηλεκπαίδευσης, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)  τηρεί τις ισχύουσες νομικά προϋποθέσεις για τη νόμιμη χρήση τεχνολογιών στο πλαίσιο των σχέσεων απασχόλησης (άρθρα 5 και 88 § 2 ΓΚΠΔ και άρθρο 27 ν. 4624/2019) και περιορίζεται στη χρήση των απολύτως αναγκαίων, χωρίς παρεμβάσεις στην ιδιωτική ζωή ή στην ελεύθερη διδασκαλία.

11. Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης.

Τα δεδομένα που παρέχει ο χρήστης διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης.

12. Σεβασμός των δικαιωμάτων των υποκειμένων – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων.

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν και σε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, υπό προϋποθέσεις δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων τους και δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας τους, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους.

Οι χρήστες μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους αποστέλλοντας σχετικό αίτημα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουkethi@kehti.gr.

Αν παρ' όλα αυτά θεωρήσετε ότι το ζήτημα που σας αφορά δεν έχει επιλυθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).